Regulamin


Pliki do pobrania

Informacja o Przetwarzanych Danych Osobowych.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www. PerfumeriaQuality.pl§ 1
Definicje

Niniejszy Regulamin określa sposób zawierania umów oraz składania reklamacji w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym www.PerfumeriaQuality.pl.

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:

1. Sklep - sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.PerfumeriaQuality.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;

2. Sprzedawca - Quality Missala, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem: 1406, ul. Kędzierskiego 3B, 01-493 Warszawa, NIP: 527-025-16-25, REGON: 011014195, tel.: 22 638 74 47, fax: 22 638 74 44, email: [email protected], będący właścicielem Sklepu;

3. Klient - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie;

4. Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie;

5. Zamówienie - procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzona wyborem Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy;

6. Umowa - umowa sprzedaży Towaru, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji;

7. Koszyk - formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie;

8. Rejestracja - ciąg czynności polegający na podaniu Danych Klienta, niezbędnych dla utworzenia indywidualnego Konta Klienta;

9. Dane - dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym, przetwarzane w celu realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta;

10. Konto - indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji, niezbędne do składania zamówień przez Klienta oraz korzystanie z innych funkcji oferowanych przez Sklep;

11. Cena - cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich; Cena zawiera podatek od towarów i usług VAT; Cena nie obejmuje Kosztów dostawy;

12. Koszty dostawy - koszty dostarczenia Towaru, które ponosi Klient;

13. Płatność - zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia.

§ 2
Korzystanie ze sklepu - postanowienia ogólne

1. Sprzedawca jest autoryzowanym przedstawicielem producentów lub dystrybutorów wszystkich oferowanych w sklepie Towarów. Towary oferowane są w ramach legalnego procesu dystrybucji, co gwarantuje ich oryginalny charakter.

2. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędne jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci internet oraz przeglądarką internetową.

3. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Klienta lub bez Rejestracji.

4. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz dokumentami określającymi zasady przetwarzania danych osobowych Klientów - Polityką Prywatności i Informacją o Przetwarzanych Danych Osobowych i dokonać ich akceptacji.

5. Promocje (w tym przeprowadzane poprzez kody rabatowe) na stronie Sklepu mogą być ograniczone w czasie lub ze względu na dostępność Towaru (do wyczerpania zapasów).

6. Promocje i rabaty nie podlegają łączeniu, jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej.

7. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

§ 3
Rejestracja

1. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.PerfumeriaQuality.pl

2. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania za jego pośrednictwem Zamówień. Klient podaje w szczególności:

a. imię i nazwisko,
b. adres zamieszkania,
c. adres e-mail,
d. telefon komórkowy lub stacjonarny,
e. hasło.

3. Klient zobowiązany jest do podania Danych zgodnie z prawdą i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność prawną.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z Rejestracją oraz do dokonywania czynności mających na celu realizację praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Po przesłaniu Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany przez Klienta wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta. Od momentu otrzymania potwierdzenia o utworzeniu Konta, Klient może z Konta korzystać.

6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas Rejestracji Klient powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

§ 4
Konto

1. Dla utworzenia indywidualnego Konta Klienta wymagana jest uprzednia Rejestracja.

2. Hasło wykorzystywane do logowania w sklepie ma charakter poufny i może zostać zmienione przez Klienta.

3. Hasło nie powinno być udostępniane osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skorzystania przez osobę trzecią z Konta lub hasła Klienta.

4. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwia Klientowi w szczególności:

a. składanie Zamówień,
b. przeglądanie historii zakupów Klienta,
c. monitorowanie stanu złożonych Zamówień.

5. Klient ma możliwość edycji swoich Danych w ramach Konta, poprzez edycję zakładki "Moje konto". Dane, o jakie Klient może uzupełnić swoje Konto to w szczególności:

a. numer telefonu,
b. data urodzenia,
c. adres korespondencyjny,
d. w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.

§ 5
Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę.

2. Złożenie Zamówienia w Sklepie jest możliwe w przypadku Klienta posiadającego Konto jak również bez rejestracji.

3. Składanie Zamówień odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.

4. Klienta oraz Sprzedawcę wiąże Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili składania Zamówienia.

5. Przed złożeniem Zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów, takich jak: ilość Towaru, sposób dostawy oraz sposób Płatności.

6. Klient potwierdza chęć złożenia Zamówienia Towaru poprzez kliknięcie ikony "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

7. Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Klienta Płatności. W przypadku zamówienia za pobraniem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta (telefonicznie lub przy pomocy wiadomości e-mail wysyłanej na adres podany podczas składania zamówienia).

8. Na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca fakt przyjęcia Zamówienia do realizacji.

9. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu w chwili składania Zamówienia, co może mieć wpływ na jego realizację, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.

10. W przypadku określonym w ust. 9 powyżej Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej należności, a Umowa nie zostaje zawarta.

11. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Towarów oferowanych w Sklepie, Cen oraz Kosztów dostawy. Zmiany wprowadzane przez Sprzedawcę nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed ich wejściem w życie.

§ 6
Płatności

1. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu.

2. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.

3. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:

a. Przelew na konto o numerze 43150011261211200143760000;
b. płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (przesyłka pobraniowa) - dodatkowy koszt dla zamówień o wartości poniżej 200 zł wynosi 6 zł,
c. przelew elektroniczny z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych,
d. płatność kartą z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych,
e. płatności za pośrednictwem systemu PayU (karty kredytowe lub przelewy bankowe) lub PayPal.

4. W przypadku wyboru Płatności w trybie, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 3-5, Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.

5. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na upoważnienie Sprzedawcy do wystawiania faktur VAT lub rachunków z tytułu dokonanego zakupu bez podpisu odbiorcy.

7. Jeżeli Kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej Sprzedawca dołącza do zamówienia paragon z kasy fiskalnej. Faktura VAT jest wystawiona wyłącznie na żądanie Klienta.

8. Jeśli Kupującym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, Sprzedawca wystawia fakturę VAT, po przesłaniu przez Kupującego wymaganych informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§ 7
Dostawa

1. Towar dostarczany jest na adres wskazany podczas składania Zamówienia.

2. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.

3. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów dostawy:

a. przesyłka kurierska,
b. przesyłka pocztowa,
c. przesyłka do Paczkomatu InPost,
d. odbiór osobisty w stacjonarnych sklepach Perfumeria Quality, znajdujących się w Warszawie:

- Dom Mody KLIF, ul. Okopowa 58/72
- Hotel Marriott - Centrum LIM, Aleje Jerozolimskie 65/79
- Bemowo, ul. Kędzierskiego 3B (róg Radiowej i Powstańców Śląskich)

4. Towar jest wysyłany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie.

5. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności, które sprawiają, że Towar nie może zostać przekazany kurierowi bądź poczcie zgodnie z § 7 pkt 4, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

6. Klient ponosi koszty dostawy Towaru na terytorium Polski w następujących przypadkach:

a. Towary wysyłane pocztą o wartości niższej niż 100zł - do ceny doliczane jest 7zł;
b. Towary wysyłane przesyłką kurierską DPD o wartości poniżej 200zł - do ceny doliczane jest 15zł
c. Towary wysyłane przesyłką do Paczkomatu InPost o wartości poniżej 100zł - do ceny doliczane jest 9zł.

7. Przy zamówieniu o wartości przekraczającej kwoty podane w pkt 6 Klient nie ponosi kosztu dostawy.

8. Na wyraźne żądanie i odpowiedzialność Klienta zamówienie o wartości powyżej 200zł mogą zostać wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony priorytet lub paczka pocztowa priorytet).

9. W przypadku wysyłek zagranicznych koszt przesyłki do krajów europejskich wynosi 20zł, a poza Europę - 30zł lub 80zł w zależności od wartości zamówienia.

10. W przypadku wątpliwości co do stanu dostarczonego Towaru Sprzedawca sugeruje sprawdzenie Towaru w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.

§ 8
Odstąpienie od Umowy

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni liczonych od dnia w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszli w posiadanie Towaru.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Klient może skorzystać z Formularza Odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać odesłane na adres: Quality Missala, ul. Kędzierskiego 3B, 01-493 Warszawa, tel./fax: 22 638 74 47, email: [email protected]

4. Do zachowanie terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inną formę płatności.

7. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru wraz z paragonem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zwracany Towar wraz z paragonem Klient przesyła na adres Quality Missala, ul. Kędzierskiego 3B, 01-493 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Właściciela o odstąpieniu od umowy.

10. Termin zwrotu zostaje zachowany jeżeli Klient odeśle Towar wraz z paragonem przed upływem 14 dni.

11. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do próbek przygotowanych przez Sprzedawcę na życzenie Klienta (na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta) oraz kosmetyków dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli ich opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta). Ograniczenie to wynika ze względów higienicznych i ochrony zdrowia.

14. Jeżeli sprzedaż odbyła się na podstawie faktury VAT, po odstąpieniu przez Klienta od umowy zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostają wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu faktury korygującej Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta w ciągu 7 dni roboczych.

§ 9
Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie z butikiem internetowym www.PerfumeriaQuality.pl.

2. Jeśli Towar ma wady lub został uszkodzony w trakcie przesyłki, Klient odsyła go przesyłką pocztową razem z paragonem bądź fakturą, opisem przyczyn reklamacji oraz wskazaniem, podjęcia jakich działań oczekuje od Sprzedawcy. Po rozpatrzeniu reklamacji Właściciel może, zgodnie z żądaniem Klienta:

a. Uznać reklamację i wymienić na pełnowartościowy Towar,
b. Uznać reklamację i zaoferować do wyboru inne, dostępne w sklepie Towary,
c. Uznać reklamację i zwrócić pieniądze,
d. Nie uznać reklamacji i odesłać na koszt Klienta reklamowany Towar.

3. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość opłaty pocztowej związanej z odesłaniem reklamowanego Towaru.

4. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Z uwagi na poglądowy charakter zdjęć na stronie Sklepu oraz na właściwości niektórych składników naturalnych i zmiany w wyglądzie flakonów dokonywane przez producentów, podstawą do złożenia reklamacji nie mogą być różnice w kolorze perfum oraz w wyglądzie flakonu względem zdjęcia zamieszczonego na stronie Sklepu, a także względem wcześniej nabytego produktu.

§ 10
Odpowiedzialność

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.PerfumeriaQuality.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

6. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnych dokumentach "Polityka Prywatności" i "Informacja o Przetwarzanych Danych Osobowych".

expand_less